Breaking News

Islamic Centre

1 islamic centreIslamic Centre adalah pusat kegiatan masyarakat muslim melaksanakan ibadah dan dakwah, pemberdayaan umat, serta pengembangan kebudayaan Islam. Dari pengertian tersebut Islamic Centre dapat dijabarkan sebagai tempat ummat Islam melaksanakan ibadah dan mengamalkan nilai-nilai Islam yang universal, tempat para ulama dan intelektual muslim untuk mengkaji dan mendakwahkan ilmu-ilmu Islam, tempat penggemblengan SDM yang berkualitas Imtak dan Iptek-nya, serta tempat masyarakat berinteraksi dan berapresiasi dalam mengembangkan karyanya dalam meningkatkan kualitas hidup berdasarkan nilai-nilai Islam.

Fungsi Islamic Centre dapat dibayangkan seperti fungsi masjid di zaman Rasulullah SAW. Walaupun tidak dapat menyamai seperti fungsi masjid di zaman Rasulullah, untuk masa sekarang, Islamic Centre dapat dikatakan sebagai penjabaran secara luas terhadap fungsi masjid atau disebut dengan masjid “plus (+, ++, +++ dan seterusnya). “Plus”-nya tergantung dari kemampuan pengelola Islamic Centre dalam menjabarkan pemahaman agama kedalam program kegiatan Islamic Centre-nya; kesanggupan pengelola dalam mewadahi kebutuhan masyarakat dalam mengamalkan nilai-nilai Islam; serta visi dan misi pengelola dalam memberdayakan Islamic Centre.